samantha2.GIF (35150 bytes)    samantha4.GIF (37022 bytes)